تجهیزات تجهیزات

ردیف نام دستگاه(فارسي) نام دستگاه(لاتين) نام اختصاري دستگاه(لاتين) نام کشور سازنده نام اطلاعات آزمايشگاه
ردیف
نام دستگاه(فارسي)
نام دستگاه(لاتين)
نام اختصاري دستگاه(لاتين)
نام کشور سازنده
نام
اطلاعات آزمايشگاه
۱
---- Plus maze Plus maze ايران مرکز نگهداري و پرورش حيوانات آزمايشگاهي و مراکز تحقيقاتي مرتبط دانشگاه علوم پزشکي گلستان اطلاعات آزمایشگاه
۲
آبخوري Water Bottle Water Bottle ايران مرکز تحقيقات علوم اعصاب اطلاعات آزمایشگاه
۳
آنژيوگرافي Angiography Angio آلمان مرکز تحقيقات فناوري هاي نوين قلب و عروق اطلاعات آزمایشگاه
۴
آون Oven Oven دون تني پليمرهاي زيست سازگار اطلاعات آزمایشگاه
۵
اتوپروسسور Auto-processor Auto-processor ايران مرکز تحقيقات علوم اعصاب اطلاعات آزمایشگاه
۶
اسپکتروفتومتر Spectrophotometer Spectrophotometer آلمان آزمايشگاه سلولي و مولکولي دانشگاه فردوسي مشهد اطلاعات آزمایشگاه
۷
اسپکتروفتومتر Spectrophotometer Spectrophotometer آلمان حيوانخانه بخش سلولي گروه زيست شناسي اطلاعات آزمایشگاه
۸
اسپکتوفتومتر spectrophotometer spectrophotometer - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد اطلاعات آزمایشگاه
۹
اسپيرومتر اموزشي Spirometer Spirometer ايران شرکت فني مهندسي کيمياي کهرباي مبين(بيونيک مبين) اطلاعات آزمایشگاه
۱۰
استرئوتاکس دو بازو stereotaxic stereotaxic ايران مرکز نگهداري و پرورش حيوانات آزمايشگاهي و مراکز تحقيقاتي مرتبط دانشگاه علوم پزشکي گلستان اطلاعات آزمایشگاه
۱۱
استرئوتاکسي Stereotaxic aparatus Stereotax ژاپن آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري اطلاعات آزمایشگاه
۱۲
استرئولوژِ Stereology S دانمارک پژوهشکده علوم شناختي و مغز اطلاعات آزمایشگاه
۱۳
استريوتاکس stereotaxic stereotaxic ايران شرکت فني مهندسي کيمياي کهرباي مبين(بيونيک مبين) اطلاعات آزمایشگاه
۱۴
استريوتاکس stereotaxic stereotaxic ايران شرکت فني مهندسي کيمياي کهرباي مبين(بيونيک مبين) اطلاعات آزمایشگاه
۱۵
استريوتاکس Steriotax Steriotax مرکز تحقيقات طب تجربي اطلاعات آزمایشگاه
۱۶
اکتيويتي باکس Activity box Activity box ايران شرکت فني مهندسي کيمياي کهرباي مبين(بيونيک مبين) اطلاعات آزمایشگاه
۱۷
اکسيژن ساز Oxygen generator Oxygen generator امريکا مرکز تحقيقات علوم اعصاب اطلاعات آزمایشگاه
۱۸
اکوکارديوگرافي ECHO cardiography ECHO ژاپن مرکز تحقيقات فناوري هاي نوين قلب و عروق اطلاعات آزمایشگاه
۱۹
الايزا ELISA elisa آلمان بهداشت مواد غذايي نوين کارون اطلاعات آزمایشگاه
۲۰
الايزا ELISA ELISA مرکز تحقيقات علوم کاربردي اطلاعات آزمایشگاه