AMNLogo
مراکزدانشگاهی و تحقیقاتی
نام دانشگاه: *
   
در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی موجود در سطح دانشگاه چند حیوانخانه وجود دارد؟: *
   
اطلاعات مراکز مربوطه را قید بفرمایید
ردیفنام دانشکده/مرکزمساحت تقریبی حیوانخانهحیوانات آزمایشگاهی موجودنام مسئول حیوانخانهشماره تماسشماره همراهپست الکترونیک
--------
آیا اتاق های تمیز (کلین روم) یا سیستم های IVC برای نگهداری از حیوانات عاری از اجرام بیماری زا (SPF) در سطح دانشکده ها و یا مراکز تحقیقاتی دانشگاه وجود دارد؟:
آیا حیوانات آزمایشگاهی تراریخته (ترانسژنیک) در سطح دانشکده ها و یا مراکز تحقیقاتی دانشگاه وجود دارد:
ساز و کار پیاده سازی و نظارت بر حسن اجرای راهنمای اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی را در آن دانشگاه ذکر بفرمایید: